bg
Engul

Termická elektráreň v Kokave nad Rimavicou, Slovensko

Spoločnosť Engul, s.r.o. sa zúčastnila v projekte výstavby Termickej elektrárne v Kokave nad Rimavicou (Slovensko) – dodávkou kogeneračnej technológie do strojovne. Celkový výkon kogenerácie je elektrický 980 kWe / tepelný 1496 kWt.
Projekt pozostával zo 4 kusov kogeneračných jednotiek engul 310 XACB na prevádzku s palivom syngas, ktorý vzniká splyňovaním drevného odpadu z piliarskej výroby.
Kogeneračné jednotky boli inštalované a oživené pod dohľadom technikov z Engul v roku 2018. V súčasnej dobe sú kogeneračné jednotky v štádiu skúšobnej prevádzky s technológiou výroby syngasu.

Miesto realizácie
Kokava nad Rimavicou (Slovensko)


Rok realizácie
2018


Celkový výkon
980 kWe / 1496 kWt

Späť na všetky realizácie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Hydraulický ohrňovací lis logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s riadiacou jednotkou […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac