bg
Engul

Sladovňa Michalovce

Miesto realizácie: Michalovce (Slovensko)
 
Rok realizácie: 2021
 
Celkový výkon: 531 kWe
 
Kogeneračná jednotka inštalovaná v Sladovni, a.s. Michalovce svojim elektrickým výkonom znižuje potrebu nákupu elektrickej energie z distribučnej siete a tepelný výkon je využívaný pri sušení vyrábaného sladu.
 
Pri prevádzke na nominálny výkon jednotka poskytuje tepelný výkon 630 kWt.

Miesto realizácie
Michalovce (Slovensko)


Rok realizácie
2021


Celkový výkon
(COP) 531 kWe

Späť na všetky realizácie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac