bg

Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie :


Na základe Osvedčenia o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania na pracovisku praktického vyučovania naša spoločnosť Engul, s.r.o. je spôsobilá poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.
 
Najvyšší počet žiakov, ktorým môže byť na pracovisku praktického vyučovania poskytované praktické vyučovanie v jeden vyučovací deň praktického vyučovania v študijnom odbore, na ktorý sa spôsobilosť zamestnávateľa vzťahuje:
 

Odbor štúdia:


2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (4 žiaci)
2697 K mechanik elektrotechnik (2 žiaci)
 

Duálne vzdelávanie poskytujeme pre:


Spojená škola
Československej armády 24
036 01  Martin

prihlášky tu:

Kontakt:


Engul, s.r.o.
personálne oddelenie
Mgr. Katarína Vašek Kuncová
e-mail : kariera@engul.sk
Mobil : 0905 521 453
Telefón : 043/ 32 419 32

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac