bg

Služby generálneho dodávateľa

Pre dodávky technológií a stavieb na kľúč poskytujeme predprojektové služby, inštalačné práce, dodávky technológií, spracovanie projektových dokumentácií, činností súvisiacie priamo alebo nepriamo s výstavbou, alebo dodávkou technológií energetických systémov.

 • realizačný projekt
 • prekládka jestvujúcich inžinierskych sietí, /pokiaľ je to potrebné/
 • stavebné práce – spojené s výstavbou novej, alebo úpravou jestvujúcej kotolne
 • výstavba základov pod kogeneračné jednotky, kotly a komíny pre odvod spalín
 • výroba a dodávka tepelného bloku kogeneračnej jednotky
 • výroba a dodávka zdrojového agregátu kogeneračnej jednotky
 • výroba a dodávka riadiaceho rozvádzača
 • výroba a dodávka silového rozvádzača pre vyvedenie výkonu kogeneračnej jednotky
 • dodávka a montáž oceľových konštrukcií pre umiestnenie chladičov
 • dodávka a montáž odhlučňovacej kapoty kontajnerového typu pre kogeneračnú jednotku
 • dodávka a montáž vzduchotechniky kogeneračnej jednotky
 • dodávka /stavba/ komínov pre odvod spalín, vrátane nosných oceľových konštrukcií
 • dodávka a inštalácia systému merania a regulácie kotolne v rozsahu potrebnej modifikácie
 • dodávka riadenia kogeneračnej jednotky s pracoviskom dispečingu
 • projekty skutočného vyhotovenia
 • oživenie a nastavenie všetkých dodaných systémov vrátane potrebných skúšok
 • kompletný inžiniering realizácie, vrátane zákonných meraní hlučnosti a emisií znečisťujúcich ovzdušie
 • inštalácia tepelného bloku kogeneračnej jednotky
 • inštalácia zdrojového agregátu kogeneračnej jednotky
 • inštalácia riadiaceho rozvádzača
 • inštalácia silového rozvádzača pre vyvedenie výkonu kogeneračnej jednotky
 • dodávka a inštalácia chladičov kogeneračnej jednotky
 • dodávka a inštalácia tlmičov hluku výfuku
 • dodávka a inštalácia dymovodu od kogeneračnej jednotky do komína pre odvod spalín
 • montáž potrubných rozvodov a inštalácia teplovodných technológií
 • diaľkový monitoring prevádzky technológií
 • odstránenie a likvidácia nebezpečných odpadov súvisiacich s prevádzkou servisovaných zariadení

 

   

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac