bg

Testovanie alternatívnych palív

Firma Engul, s.r.o. vlastní skúšobný motor s príslušenstvom, upravený pre testovanie alternatívnych kvapalných palív (depolymerizačný olej, biodiesel, rastlinné a syntetické oleje …). Pomocou skúšobného zariadenia sa zisťuje vhodnosť nasadenia alternatívneho kvapalného paliva pre priemyselné spaľovacie motory. Ďalej je možné overiť nasadenia aditív a ich vplyv na prevádzku spaľovacieho motora, vhodnosti nasadenia filtrácie, varianty úprav alternatívneho kvapalného paliva …. .


Pred začatím testovania sa vykonáva podrobný chemicko fyzikálny rozbor paliva, na základe ktorého sa prispôsobuje palivová sústava motora, zostavuje sa plán testovania a možné výstupy z testovania daného alternatívneho paliva. Plán a výstupy z testovania sú odsúhlasované so zákazníkom.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac