bg

Dual fuel

Dvojpalivové systémy (dual fuel) spaľovacích motorov poskytujú optimálnu voľbu prevádzkovania generátorových agregátov spaľujúcich kvapalné a plynné palivo. U dvojpalivového (dual fuel) motora dochádza k zapáleniu zmesi vzduchu a plynného paliva pomocou kvapalného lúča.

Využitie dvojpalivových (dual fuel) motorov je v rôznych oblastiach priemyslu a ďalších odvetviach. Ako typické aplikácie sa ponúka:

  • využitie v spaľovaní chudobných plynov (kombinácia motorovej nafty a syntézneho plynu)
  • zmena použitia štandardného záložného agregátu pre funkcie špičkovania (obmezenie technického maxima spotreby objektu) a horúcej rezervy (elektrický zdrojový agregát, resp. elektrocentrála je počas vyhradeného času naštartovaný a okamžite pripravený prebrať záťaž)

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac