bg

Služby

Služby podporujúce predaj:

 • technicko-ekonomické štúdie pre posúdenie investičného zámeru
 • predprojektová pomoc (napr. podpora pri rokovaniach s rozvodnými závodmi, a pod.)
 • poradenstvo pri projektovaní

 
Služby spojené s prevádzkou:

 • pomoc pri inštaláciách
 • oživenie a nastavenie na mieste prevádzky
 • zaškolenie operátorov
 • profylaktická údržba
 • servis v núdzových situáciách
 • non-stop helpdesk (expertné poradenstvo v stave núdze, tele-servis)
 • non-stop monitoring prevádzkovaných strojov
 • dodávky náhradných dielov

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac