bg

Alternatívne kvapalné palivá

Engul, s.r.o. sa zaoberá výskumom, testovaním a nasadením alternatívnych palív v oblasti malej energetiky na báze spaľovacích motorov. V tejto oblasti máme skúsených odborníkov, ktorí dokážu prispieť k progresu, v nasadzovaní alternatívnych palív do spaľovacích motorov.

Znalosti a skúsenosti našich odborníkov v tejto oblasti prinášajú lepšie využitie potenciálu kvapalných alternatívnych palív pre samotných užívateľov. Zlepšená ekonomika prevádzky agregátov, nižšie náklady na servis a najmä zvýšená spoľahlivosť našich agregátov, prinášajú užívateľom žiadané výhody.

Engul, s.r.o. má skúsenosti s nasadením spaľovacích motorov na kvapalné palivo z depolymerizácie plastov. Je vybudovaná koncepcia Systému chemicko fyzikálnej úpravy paliva SChFUP, ktorý zabezpečuje konečnú prípravu paliva pre spaľovací motor a súčasne aj ochranu spaľovacieho motora pred nežiaducimi účinkami paliva z depolymerizácie.

Súčasťou dodávky zariadenia spaľujúceho alternatívne kvapalné palivá je sústava podporných systémov pre optimálny chod celého zariadenia.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac