bg

O spoločnosti

Engul, s.r.o. je spoločnosťou špecializujúcou sa na návrh, výrobu a servis zariadení produkujúcich elektrickú energiu a teplo na báze spaľovacích motorov. Prostredníctvom svojho personálu má dlhoročné skúsenosti vo výrobe strojov poháňaných spaľovacími motormi pre trvalú ako aj záložnú dodávku elektrickej energie.

Hlavnými aktivitami spoločnosti Engul sú riešenia vyhotovené na mieru v oblasti:

 • kombinovanej výroby elektriny a tepla (kogenerácie)
 • kombinácie kogenerácie s výrobou chladu (trigenerácie)
 • vysoko účinnej lokálnej výroby elektrickej energie
 • výroby elektrickej energie z odpadového tepla
 • výroby elektrickej energie pre krytie špičkových odberov
 • výmenníkových blokov pre kogeneráciu a tepelné systémy
 • sofistikovaných záložných systémov pri výpadku elektrickej siete
 • strojov na osobitné účely poháňaných spaľovacími motormi

 

Popri širokých skúsenostiach z aplikácií na zemný plyn, naftu, ale najmä na rôzne druhy bioplynov Engul prijal za svoje motto stať sa špecialistom v systémoch poháňaných palivami na báze obnoviteľných zdrojov energie. Okrem tradičných fosílnych palív (nafta, zemný plyn) rozvíja svoje aktivity v aplikáciách na alternatívne palivá (propán, sprievodný plyn, banský plyn), recyklované palivá (vyrobené z plastov, použitých rastlinných olejov) až po palivá na základe obnoviteľných zdrojov energie (bionafta, poľnohospodársky bioplyn, bioplyn z čistiarní odpadových vôd, skládkový plyn, syntézny plyn z biomasy, atď.).
Hoci základom aktivít spoločnosti Engul je konštrukcia, výroba, skúšanie, oživovanie a servis systémov kombinovanej výroby elektriny a tepla (kogeneračných jednotiek) a elektrických zdrojových agregátov (elektrocentrál, resp. dieselagregátov) šitých na mieru zákazníkovi, Engul poskytuje aj služby potrebné pre úspešné naprojektovanie, realizáciu a prevádzku svojich výrobkov. Takéto služby poskytuje pred predajom – služby podporujúce predaj, a po predaji – služby spojené s prevádzkou.
Filozofia spoločnosti Engul pri implementácii jej misie:

 • orientácia na potreby a požiadavky zákazníka
 • vysoká vedomostná úroveň a zručnosť zamestnancov
 • flexibilita v konštrukcii výrobkov v súlade s úrovňou techniky
 • výborná úroveň kvality výroby
 • účinné služby poskytované na profesionálnej úrovni.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac