bg
Engul

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o.
Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o.
Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov:
logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box
logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním
logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s riadiacou jednotkou
Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov a kúpnej zmluvy.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://voarchiv.eu/files/306-f3f3ba1082/. Lehota na predkladanie ponúk: do 29.11.2018, 10:00 hod.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac