bg
Engul

2x Zeppelin 2500 GHYB + 4x Zeppelin 2500 GHXH – súčasť sekundárnej regulácie elektrizačnej sústavy SR

zdrojový agregát – spaľovací motor CAT (G3516H), generátor CAT
– výroba elektriny 6x 1990 kWe, 400 V / 50 Hz, paralelná prevádzka s energetickou sieťou, plnenie zmluvných povinností sekundárnej regulácie elektrizačnej sústavy SR
– výroba tepla 6x 1992 kWt, 80/105°C
– palivo – zemný plyn
Kogeneračné jednotky sú zapojené do sekundárnej regulácie elektrizačnej sústavy SR. Dve kogeneračné jednotky sú umiestnené v strojovni a okrem plnenia úloh v sekundárnej regulácii, plnia funkciu čierneho štartu elektrárne.
Ostatné štyri kogeneračné jednotky plnia požiadavky sekundárnej regulácie elektrizačnej sústavy SR. Všetky KGJ sú štartované z nadradeného systému, a kogeneračné jednotky používajú svoj vlastný systém prideľovania priority chodu kogeneračnej jednotky. Teplo vyrobené v kogeneračných jednotkách je distribuované teplovodnou sústavou k zákazníkom mesta Levice a priľahlého priemyselného parku.

Miesto realizácie
Levice – priemyselný park Géňa


Rok realizácie
2016


Celkový výkon
11 940 kWe, 11 952 kWt

Späť na všetky realizácie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac