bg
Engul

Bioplynová stanica PD Budča

zdrojový agregát – spaľovací motor MWM, generátor MARELLI:

– výroba elektriny 800 kWe, 400 V / 50 Hz, paralelná prevádzka s elektrickou sieťou

– výroba tepla 811 kWt

– palivo – bioplyn.

Kogeneračná jednotka nekrytovaného vyhotovenia do strojovne engul 1000 AACB bola navrhnutá pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla spaľovaním bioplynu z poľnohospodárskej produkcie v plynovom motore. Vznikajúce odpadové teplo je využité na sušenie spracovávaného dreva.

Miesto realizácie
Poľnohospodárske družstvo Budča


Rok realizácie
2013


Celkový výkon
800 kWe, 811 kWt

Späť na všetky realizácie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac