bg
Engul

Chovná farma Lazarevo

Miesto realizácie: Lazarevo – Tulská oblasť (Ruská federácia)
 
Rok realizácie: 2022
 
Celkový výkon: 2x 800 kWe
 
Spoločnosť Engul vyrobila a dodala dve kogeneračné jednotky pre energetické hospodárstvo chovnej farmy v Lazareve, v Tulskej oblasti. Kogeneračné jednotky pracujú na sieti so vzájomným delením výkonu. Výkon je regulovaný podľa vlastnej spotreby farmy.
Pri menovitom elektrickom výkone sú kogeneračné jednotky schopné dodávať tepelný výkon 2x 422 kWt.
 
Pozn. Zákazník nepožadoval využitie tepla zo spalín v prvej etape budovania nového energocentra, obidve jednotky sú pripravené na dodatočnú montáž spalinového výmenníka.

Miesto realizácie
Hora Fišt (Ruská federácia)


Rok realizácie
2022


Celkový výkon
2x 800 kWe

Späť na všetky realizácie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac