bg
Engul

Valašské Meziříči (Česká Republika)

Spoločnosť Engul, s.r.o. sa zúčastnila v projekte rekonštrukcie krytého bazénu v areáli Aquaparku s plaveckým, rekreačným i detským bazénom, vodnými atrakciami i wellness prevádzkou vo Valašskom Meziříčí (Česká Republika) – dodávkou kogeneračnej technológie v kontajneri.

Projekt pozostával z kogeneračnej jednotky engul 250 GACI. Celkový výkon kogenerácie je elektrický 200 kWe / tepelný 245 kWt.

V septembri roku 2018 bola uvedená do prevádzky plynová kogeneračná jednotka, ktorá poskytuje krytému bazénu teplo a lacnejšiu elektrickú energiu. Prebytočná elektrická energia sa predáva do verejnej siete.

Miesto realizácie
Valašské Meziříči (Česká Republika)


Rok realizácie
2018


Celkový výkon
(LTP) 200 kWe

Späť na všetky realizácie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac