bg
Engul

KGJ pre spaľovanie kalového plynu čističky odpadových vôd Slawa, Poľsko

Spoločnosť Engul, s.r.o. realizovala dodávku kogeneračnej jednotky určenej pre spaľovanie kalového plynu vznikajúceho na čističke odpadových vôd v meste Slawa (Poľsko).
Projekt pozostával z dodávky a inštalácie kogeneračnej jednotky engul 130 SACH v kontajnerovom vyhotovení.
Celkový výkon kogenerácie: elektrický 104 kWe / tepelný 136 kWt.
V septembri roku 2020 bola kogeneračná jednotka úspešne oživená, otestovaná a uvedená do prevádzky. Vyrobená elektrická energia je dodávaná do verejnej siete.

Miesto realizácie
Slava (Poľsko)


Rok realizácie
2020


Celkový výkon
1 x 104 kWe / 1 x 136 kWt

Späť na všetky realizácie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac