bg
Engul

Rekonštrukcia plynovej kotolne pre CZT mesta Myjava

Projekt pozostával z dodávky a inštalácie kogeneračnej jednotky engul 130 GAEF vrátane vzduchotechniky KGJ a systému odvodu spalín (dymovod + komín do výšky 22m).
Celkový výkon kogenerácie: elektrický 106 kWe / tepelný 173 kWt.
V novembri roku 2020 bola kogeneračná jednotka úspešne oživená, otestovaná, uvedená do skúšobnej prevádzky a poskytuje dodávky tepla pre CZT. Vyrobená elektrická energia je dodávaná do verejnej siete.

Miesto realizácie
Myjava (Slovensko)


Rok realizácie
2020


Celkový výkon
1 x 106 kWe / 1 x 173 kWt

Späť na všetky realizácie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac