bg
Engul

kotolňa Rúbanisko II – Lučenec

Miesto realizácie: Lučenec(Slovensko)
 
Rok realizácie: 2020
 
Celkový výkon: 800 kWe
 
Spoločnosť Engul, s.r.o. sa podieľala na projekte „Modernizácia teplárne Rúbanisko II“ pre spoločnosť Veolia Energia Lučenec, as (Slovensko).
Tento projekt pozostával z návrhu technológie, konštrukcie, výroby, inštalácie, uvedenia do prevádzky, a záručného servisu pre kogeneračnú jednotku (KVET) engul 1000 GACF inštalovanú v kotolni do zvukotesného krytu. Engul zabezpečil aj dodávku transformátora a vysokonapäťového rozvádzača, zariadenia slúžiace na výstup elektrickej energie z generátora (na napäťovej úrovni 22 kV).
Tepelný výkon kogenerácie: 861 kWt.
 
Kogeneračná jednotka bola úspešne spustená do prevádzky, testovaná v priebehu marca 2021. Elektrická energia vyrobená kogeneračnou jednotkou je dodávaná do distribučnej siete a vyrobené teplo je distribuované systémom centrálneho zásobovania teplom (CZT) v Lučenci.

Miesto realizácie
kotolňa Rúbanisko II - Lučenec


Rok realizácie


Celkový výkon
2x 800 kWe

Späť na všetky realizácie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac