bg
Engul

RŠKA Šamorín-Čilistov – KGJ engul 1300 GACF

zdrojový agregát – spaľovací motor MWM, generátor MARELLI:

– výroba elektriny 999 kWe , 400 V / 50 Hz, paralelná prevádzka s elektrickou sieťou

– výroba tepla 1 027 kWt

– palivo – zemný plyn.

V roku 2014 spoločnosť Engul, s.r.o., ako generálny dodávateľ, realizovala stavbu kotolne pre spoločnosť FORESPO FACILITY MANAGEMENT, a.s. Predmetom projektu bolo dopracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a stavba hlavnej kotolne, vrátane prislúchajúcich stavebných objektov pre Rekreačno-športový a kongresový areál v Šamoríne-Čilistove.

Z pozície generálneho dodávateľa sme prizvali k realizácii diela viacerých dodávateľov podľa jednotlivých objektových skladieb diela. Výber dodávateľov bol uskutočnený na základe požiadaviek investora a na základe vlastných skúseností Engul, s.r.o. so svojimi subdodávateľmi.

Technologická časť projektu obsahovala:

 • inštaláciu kogeneračnej jednotky
 • inštaláciu dvoch plynových kotlov s výkonom 1,0 a 2,2 MW
 • prípravu stavby pre montáž ďalších dvoch kogeneračných jednotiek v budúcnosti
 • Z hľadiska rozsahu projektu naša spoločnosť zabezpečovala:
 • realizačné projekty
 • prekládku jestvujúcich inžinierskych sietí
 • výstavbu budovy hlavnej kotolne
 • výstavbu základov pod tri kogeneračné jednotky, dva kotly a komíny pre odvod spalín
 • výstavbu oceľových konštrukcií pre umiestnenie chladičov
 • výrobu, dodávku a inštaláciu tepelného bloku kogeneračnej jednotky
 • dodávku a inštaláciu zdrojového agregátu kogeneračnej jednotky
 • výrobu, dodávku a inštaláciu odhlučňovacej kapoty kontajnerového typu pre kogeneračnú jednotku
 • dodávku a inštaláciu chladičov kogeneračnej jednotky
 • dodávku a montáž dymovodu od kogeneračnej jednotky s tlmičmi hluku výfuku a stavby komínov pre odvod spalín, vrátane nosných oceľových konštrukcií
 • výrobu, dodávku a montáž vzduchotechniky kogeneračnej jednotky
 • dodávku a inštaláciu silového rozvádzača pre vyvedenie výkonu kogeneračnej jednotky
 • dodávku a inštaláciu systému merania a regulácie kotolne v rozsahu potrebnej modifikácie
 • dodávku riadenia kogeneračnej jednotky s pracoviskom dispečingu
 • projekty skutočného vyhotovenia
 • oživenie a nastavenie všetkých dodaných systémov, vrátane potrebných skúšok
 • kompletný inžiniering realizácie, vrátane zákonných meraní hlučnosti a emisií znečisťujúcich ovzdušie.

Miesto realizácie
Čilistov - Šamorín


Rok realizácie
2014


Celkový výkon
999 kWe, 1 027 kWt

Späť na všetky realizácie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac