bg
Engul

Skleníkový komplex “Green Line”, obec Plastunovskaja, Krasnodar, Rusko – 6x KGJ engul 5300 GHFE

Skleníkový komplex Green Line patrí pod jednu z veľkých spoločnosti v RF „TANDER“, a.s. – druhá najväčšia sieť super a hypermarketov, výroba mäsa, cukroviniek, pekárne atď. Zamestnáva viac ako 270.000 ľudí.
Pre skleníkový komplex boli dodané nasledovné zariadenia:

zdrojový agregát – spaľovací motor MWM, generátor MARELLI
– výroba elektrickej energie 6 x 4.13 MWe, 10.5 kV / 50 Hz, ostrovná paralelná prevádzka viacerých kogeneračných jednotiek
– výroba tepla 6 x 4.28 MWt, 70/95°C
– palivo – zemný plyn.

Dodávka zahŕňala výstavbu energocentra s dodávkou 6 ks kogeneračných jednotiek engul 5300 GHFE (10.5 kV) s tepelnými blokmi s prepojením a riadením nového energocentra s už existujúcim energocentrom. Obe energocentrá sú od seba vzdialené 1.5 km. Systém riadenia Engul zabezpečuje možnosť práce oboch energocentier samostatne, alebo v spojení ako jedného veľkého energocentra v sumárnom výkone 50 MWe. Tento systém riadenia oboch energocentier je veľmi flexibilný a umožňuje zákazníkovi optimálne využívať kogeneračné jednotky. Elektrická aj tepelná energia je plne spotrebovávaná v technológii skleníkov.
 
Video prezentácia

Miesto realizácie
Krasnodar – Plastunovskaja, skleníkový komplex Green Line


Rok realizácie
2017


Celkový výkon
24,78 MWe, 25,68 MWt

Späť na všetky realizácie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac