bg
Engul

Spracovanie plastového odpadu depolymerizáciou Senec, Zugov – KGJ 1400 RACH

zdrojový agregát – spaľovací motor PERKINS, generátor STAMFORD:

– výroba elektriny 999 kWe, 400 V / 50 Hz, paralelná prevádzka s elektrickou sieťou

– výroba tepla 932 kWt

– palivo – pyrolýzny olej.

Kogeneračná jednotka kontajnerového vyhotovenia engul 1400 RACH bola navrhnutá pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla spaľovaním pyrolýzneho oleja v špeciálne upravenom naftovom spaľovacom motore. Pyrolýzny olej vzniká pri spracovaní plastového odpadu depolymerizáciou. Vznikajúce odpadové teplo je čiastočne využité ako technologické teplo v procese depolymerizácie. Teplo nevyužité v technologickom procese bude v budúcnosti využité na vykurovanie skleníkov.

Miesto realizácie
Senec, Zugov


Rok realizácie
2014


Celkový výkon
999 kWe, 932 kWt

Späť na všetky realizácie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac