bg
Engul

Modernizácia Teplárne Radvaň – STEFE Banská Bystrica, a.s. (Slovensko)

Spoločnosť Engul, s.r.o. sa zúčastnila projektu “Modernizácia Teplárne Radvaň – plynové motory, inštalácia mimo objektu teplárne” pre spoločnosť STEFE Banská Bystrica, a.s. (Slovensko), ktorý bol zadaný formou verejnej súťaže.

Projekt pozostával z návrhu technológie, konštrukcie, výroby, inštalácie, oživenia, uvedenia do prevádzky a záručného servisu pre tri kusy kogeneračných jednotiek (KGJ)  engul 2000 GGCH inštalovaných v odhlučnených kontajneroch. Súčasťou dodávky spoločnosti Engul, s.r.o. boli aj strednonapäťové rozvádzače Schneider Electric slúžiace na vyvedenie elektrického výkonu z generátorov KGJ (na napäťovej úrovni 6,3kV) inštalovaných v elektrorozvodni teplárne.

Celkový výkon kogenerácie:  elektrický 3 x 1560 kWe / tepelný 3 x 1660 kWt.

V novembri roku 2019 boli kogeneračné jednotky úspešne oživené, otestované (elektrický/tepelný výkon, emisie, hluk) a uvedené do skúšobnej prevádzky.

Elektrická energia vyrobená v KGJ je dodávaná do verejnej elektrickej siete a vyrobené teplo je distribuované systémom centrálneho zásobovania teplom (CZT) na sídlisko Radvaň.

Miesto realizácie
Banská Bystrica  (Slovensko)


Rok realizácie
2019


Celkový výkon
3 x 1560 kWe / 3 x 1660 kWt

Späť na všetky realizácie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Engul, s.r.o. Názov zákazky: Obstaranie inovatívnych technológií do spoločnosti Engul, s.r.o. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je technológia na obrábanie a povrchovú úpravu kovov v nasledovných logických celkov: logický celok č. 1 Striekací a sušiaci plynový box logický celok č. 2 Pásová píla s obojstranným uhlovaním logický celok č. 3 Elektrické úkosovacie zariadenie s […]

čítať viac

Engul získal dotáciu

Firma Engul, s. r. o. získala dotáciu vo výške 141 899,83 EUR z programu Výskum a inovácie (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom projektu zvýšenie konkurencieschopnej spoločnosti Engul, s.r.o. Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP. Investičná priorita: […]

čítať viac